Pozor – změna autobusového jízdního řádu platná od 17.1.2022 do 27.2.2022:

 

výlukový jízdní řád.pdf (122936)

 

 

Dobrý den,

V příloze zasílám jízdní řády od dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí pro období od 17.1.2022 do 27.2.2022.

Vzhledem k pozdnímu dodání jízdních řádů od dopravce byly jízdní řády schváleny až nyní. Očekáváme, že budou v průběhu víkendu nahrány do IDOSu. Přesto Vám je zasíláme i takto v emailu. Prosíme o informování občanů.

Pěkný víkend.

S pozdravem,

 

Ing. Nicola Gregorová

oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: + 420 466 026 867

nicola.gregorova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s  počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě.

 

Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“. 

 

Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., který nás o toto omezení již požádal.

 

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

 

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

 

Děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem

                              

Zuzana Krčmářová

oddělení dopravní obslužnosti

odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad Pardubického kraje

Kancelář OÚ Vendolí je pro veřejnost otevřena v tyto úřední dny:

pondělí a středa od 7 - 12, 13 - 17 hodin. 

Mimo tyto úřední dny a hodiny využijte telefonické nebo e-mailové spojení. 

tel: 461 545 795

e-mail: obec.vendoli@bezdrat.net

Děkujeme za respektování úředních hodin.

POUŽÍVEJTE RESPIRÁTORY

 

 

Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce, II. Etapa, první část

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012458

Projekt se týká stavby nového chodníku podél silnice III/36625 v obci Vendolí směrem na Hradec nad Svitavou. Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřednictvím výstavby nového chodníku. Chodník bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Předmětná část chodníku je vedena podél silnice III/36625 v obci Vendolí ve směru na Hradec nad Svitavou. Začátek úseku je v km 0,474, cca u č. p. 70, konec úseku je cca u č. p. 340 v délce km 0,860.

Chodník je veden podél silnice v šířce 1,50m, příčném skonu 2,0%. Od silnice bude chodník ohraničen betonovým obrubníkem silničním, od zeleně betonovým obrubníkem parkovým. Chodník je veden přes sjezdy na pozemky, v řešeném území bude upravena jedna autobusová zastávka.

Výstupem předkládaného projektu bude nový chodník pro pěší v obci Vendolí. Chodník, který je umístěn podél silnice III/36625 bude postaven v celkové délce 349 m.

Projekt „Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce, II. Etapa, první část“ je navázán na Specifický cíl 1.2 IROP. Cílem specifického cíle 1.2 je zvýšit podíl udržitelných forem dopravy. "Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví".

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

termín dokončení realizace projektu: 30. 4. 2021

publicita text.docx (70177)

Oprava střechy skladu

V polovině října byla provedena oprava střechy skladu u kulturního domu. Původní krytina z hliníkových šablon byla několikrát opravována. Při silných poryvech větru odlétávala z bednění střechy, protože byla přichycena obyčejnými hřebíky. Vzhledem k malému spádu nižších stran střechy docházelo při deštivém počasí ke vzlínání vody spárami mezi jednotlivými šablonami a zatékalo na konstrukci bednění a krovy střechy. Potažmo na uskladněné výrobky, stroje, nářadí a vybavení pro chovatele a TJ Sokol. Stávající krytina byla nahrazena krytinou z dlouhých dílců, kde by mělo být eliminováno vzlínání a následné zatékání vody do budovy. Práce prováděla firma Chejnovský ze Svitav. Náklady činili 92.898,-. Kč. Dotace prostřednictvím Místní akční skupiny Svitava v programu „Malý LEADER pro Svitavsko 2020“ byla ve výši 49.140,- Kč.

Původní stav.pdf (369210)


Dotazník pro občany žijící na území MAS SVITAVA

 
 

Spolupráce obce Vendolí s MAS Svitava

Obec Vendolí si prostřednictvím MAS Svitava v loňském  roce 2019 podala žádost o finanční podporu na stavbu lesnického oplocení, určeného k ochraně vysazených melioračních a zpevňujících dřevin. Žádost byla úspěšná a byla rozhodovacím orgánem MAS Svitava vybrána k dotační podpoře.
Podpora byla obci Vendolí prostřednictvím SZIF proplacena ve výši 141.950,- Kč.
 
 

 

 

Vyhlídkový altán + geocachingová schránka

- trasa pro motoristy.

GPS orientovat na číslo popisné 219

a pak pořád po asfaltce.

Kratší cesta přes areál ZD Vendolí

nefunguje - areál se přes víkendy uzavírá,

jezděte proto horní křižovatkou (u vrtulí).

 

Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce,

I. Etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009837

 

Popis projektu:

Projekt se týká stavby nového chodníku, který se skládá ze dvou částí. První část chodníku je vedena po pravé straně silnice III/3661 od křižovatky se silnicí III/36625 v obci Vendolí směrem na Ostrý Kámen, druhá část chodníku je vedena podél silnice III/36625 ve směru na Hradec nad Svitavou.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřednictvím výstavby nového chodníku. Chodník bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Výsledek:

Díky realizaci projektu došlo k vybudování chodníku a jeho uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v místě, kde zatím žádný chodník neexistoval. Zvýšil se podíl udržitelných forem dopravy (pěší dopravy) na území obce a zároveň bezpečnost silničního provozu v daném území.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Program rozvoje obce na léta 2021 – 2030

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 27. února 2020 seznámilo s předběžným návrhem Programu rozvoje obce na léta 2021 – 2030. Od 1. března 2020 bude návrh zveřejněn na webových stránkách obce (www.obec-vendoli.cz), aby byl zpřístupněn občanům obce. Tímto vyzýváme naše občany, aby zasílali své náměty a návrhy na případné doplnění nebo úpravu návrhu PRO prostřednictvím elektronické pošty na obecní úřad (kontakt : obec.vendoli@bezdrat.net) v termínu do 9. 4. 2020. Po zpracování připomínek bude PRO na dubnovém zasedání zastupitelstva schválen. Program rozvoje obce je jedním z dokumentů, které jsou podmínkou poskytovatelů dotací k žádosti o dotace.

Celý program zde:  PRO na léta 2021-2030, NÁVRH.docx (1484060)

Vesnice roku 2019

Geomorava


"Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. V záložce vrstvy (první záložka nahoře uprostřed) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace například o inženýrských sítích, územním plánu, pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout. Pro bližší informace klikněte na ikonu napovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody. "
 
Katastrální mapa | Vendolí
Historické fotografie našich měst a obcí.

 

Mapa katastru Obce Vendolí z roku 1835.
Podívejte se na opravdu unikátní mapu naší obce z roku 1835. Stačí kliknout na první obrázek (skica) a potom plusem, nebo kolečkem na myši si zvětšujte, ručkou posunujte.
Stabilní katastr - Čechy, Morava a Slezsko
 

Zvětšete si fotomapu naší obce z roku 1954

Zvětšit či zmenšit lze i kolečkem, pohyb mapou jde přidržením levého tlačítka na myši. V pravém rohu nahoře si každý obrázek můžete přepnout do současnosti a porovnat.

Doporučuji oba kravíny, hospodu U Štefků, chatky u Svitav, nebo rybník Rosnička.

Napravo si zatrhněte 50. léta, najděte Vendolí a přepněte na satelitní mapu.

Prohlížení - Národní geoportál INSPIRE

(klikni)

KALENDÁŘ 


Nemovitosti v obci
ze serveru reality.cz


včetně okolí

TOPlist
SEO

Překlad jazyka - language translation

Kontakt

obec.vendoli@bezdrat.net Vendolí č. 103
PSČ 569 14

tel.: 461 545 795 obec.vendoli@bezdrat.net